Erva­rin­gen

“Van den­ken naar voelen”

Gun jij jezelf deze erva­ring ook?

 

Ada,
Ik vond het heel fijn dat San­jou nu meer betrok­ken was bij de zwan­ger­schap en zeker bij de beval­ling. Ik had nu veel meer steun aan hem. De oefe­nin­gen heb­ben me heel erg gehol­pen tij­dens de zwan­ger­schap bij rug- en bek­ken­klach­ten. Ik kon me beter ont­span­nen, waar­door het alle­maal wat soe­pe­ler werd.

Tij­dens de beval­ling heb ik het ook zeker gemerkt. De beval­ling ging heel snel en ont­span­nen. Dank­zij de pers­tech­nie­ken was ik in staat beter te per­sen en werd onze doch­ter al na 5 minu­ten per­sen gebo­ren.
Ada, nog­maals bedankt voor je bege­lei­ding, er is een wereld voor ons open­ge­gaan!

-Tru­dy

Hap­to­no­mi­sche zwan­ger­schaps­be­ge­lei­ding

Van­we­ge hevi­ge pijn in de schaam­streek, waar­voor de huis­arts en gynae­co­loog geen ver­kla­ring von­den, kwam ik bij een bekken fysi­o­the­ra­peut. Die ver­wees mij door naar Ada voor cra­ni­o­sa­craal the­ra­pie.

Na vijf ses­sies gaat het een stuk beter met mij, door­dat de bek­ken­bo­dem zich ont­spant en ik het gevoel heb weer grip op de situ­a­tie te heb­ben. Ada straalt veel rust uit en ver­trou­wen dat ze je gaat hel­pen.

-Anne­ke

Cra­ni­o­sa­craal the­ra­pie

Tij­dens de zwan­ger­schap zagen we best op tegen de beval­ling. Voor Ron was het erg abstract, ter­wijl ik aller­lei idee­ën had over hoe ik het zou erva­ren. Wat ik wel en niet aan zou kunnen en tege­lij­ker­tijd wist ik ook niet wat ik kon ver­wach­ten. In het rela­tief klei­ne aan­tal uren dat we bij jou zijn geweest, kon­den we van al deze voor­on­der­stel­lin­gen afscheid nemen. Door de oefe­nin­gen en de gesprek­ken kreeg ik zelf­ver­trou­wen, ver­trou­wen in Ron en ver­trou­wen in ons kind­je. Ook Ron voel­de zich veel meer betrok­ken, ervaar­de het con­tact met mij en ons kind­je veel ster­ker. We kwa­men na iede­re ses­sie dich­ter bij elkaar te staan.

Met de rust die deze ses­sies gaven, zijn we de beval­ling in gegaan. En die rust bleef, Ron wist hoe hij mij kon hel­pen de wee­ën op te van­gen, we deden het samen. Ondanks dat het lang duur­de, Char­lie er na twee uur pers­wee­ën nog niet was en we naar het zie­ken­huis moesten, bleef rust en ver­trou­wen steeds aan­we­zig. We zijn heel erg dank­baar dat je ons hebt gehol­pen vol­le­dig open te staan voor deze bij­zon­de­re erva­ring.

-Mari­ël­le, Ron en Char­lie

Hap­to­no­mi­sche zwan­ger­schaps­be­ge­lei­ding

Bij Ada vind ik de rust en het ver­trou­wen om diep in mezelf te keren. Onder haar han­den geeft mijn lijf me zomaar ineens te ken­nen wat daar nog aan onver­werk­te emo­ties en erva­rin­gen ligt opge­sla­gen. Bewust­wor­ding volgt en boven­dien de gele­gen­heid om los te laten wat me dwars zit. Helend en bevrij­dend is dat.

-Mar­ja

Cra­ni­o­sa­craal the­ra­pie

Voor licha­me­lij­ke klach­ten in mijn rug heb ik een aan­tal cra­ni­o­sa­craal behan­de­lin­gen gehad bij Ada. Ik kan zeg­gen dat het mij zeker heeft gehol­pen. Na een pret­ti­ge ken­nis­ma­king gin­gen wij aan de slag. Door haar aan­ra­kin­gen doet het lichaam zijn werk weer en her­stelt zich. Ook door woor­den te geven aan de gevoe­lens die boven kwa­men ont­stond er rust en ont­span­ning. Het was zeker een pret­ti­ge erva­ring.

Nu enke­le weken ver­stre­ken zijn, merk ik dat ik voor­uit ben gegaan. Bewe­gin­gen gaan soe­pe­ler, ik kan bewe­gin­gen doen die ik voor­heen niet kon. Ik ben benieuwd waar mijn grens nu ligt, in ieder geval veel ver­der dan voor deze behan­de­ling.

Ik ben Ada heel dank­baar voor haar geduld, pro­fes­si­o­na­li­teit en pret­ti­ge manier van wer­ken. Ik denk dat heel veel men­sen met uit­een­lo­pen­de klach­ten hier heel veel baat bij kunnen heb­ben!

-Moni­que

Cra­ni­o­sa­craal the­ra­pie

Sinds mijn elf­de heb ik dia­be­tes type I en ont­wik­kel­de ik hier­naast een angst- en paniek­stoor­nis. Vier jaar gele­den moest ik stop­pen met wer­ken. Wat een burn-out leek, bleek een chro­nisch ver­moeid­heids-syn­droom.

Psy­chi­sche hulp met mind­full­ness trai­ning, acu­punc­tuur en hap­to­no­mie, lever­de geen blij­ven­de ver­be­te­ring van mijn situ­a­tie op. Geluk­kig kwam ik voor cra­nio terecht bij Ada. 

Ik heb nu ein­de­lijk het gevoel dat ik ergens ga komen! Ik voel mij bij haar op mijn gemak, rus­tig en vei­lig. Mijn eer­ste behan­de­lin­gen brach­ten voor­al teweeg dat ik weer ‘in mijn lichaam terug­kwam’, mijn lichaam kon voelen en een niveau van ont­span­ning bereik­te die ik zelf niet kon berei­ken. Daar­na durf­de ik ver­der te gaan in het erva­ren van mijn emo­ties m.b.t. mijn lichaam, de aan­doe­nin­gen die ik heb en mijn leven in het alge­meen.

En het bleek dat ik daar­door steeds beter en meer kon dra­gen! Ik ben sterk genoeg! Ik lach­te en huil­de tege­lijk. Het was een begin van ver­trou­wen in mezelf en het toe­la­ten van alles wat bij mij hoort.

-Judith

Cra­ni­o­sa­craal the­ra­pie