Info

“En ver­der van belang”

Inves­te­ring

Een Crani­o­sa­craal behan­de­ling van een uur is €82,50
Een Hap­to­no­mi­sche zwan­ger­schaps­be­ge­lei­ding van een uur is €65,00

Ver­goe­ding

Een aan­tal zorg­ver­ze­ke­raars ver­goedt een deel van de behan­de­ling cra­nio, con­tro­leer dit graag zelf bij je zorg­ver­ze­ke­raar.

Ik ben aan­ge­slo­ten bij

Cra­nio Neder­land (CN)
Land ver­e­ni­ging van Natuur­ge­nees­kun­dig The­ra­peu­ten (LVNT)

En gere­gi­streerd bij

Regis­ter Beroeps­be­oe­fe­na­ren Com­ple­men­tai­re Zorg (RBCZ)

Klach­ten­re­ge­ling

Voor de klach­ten­re­ge­ling ben ik aan­ge­slo­ten bij Stich­ting Com­ple­men­tai­re en Alter­na­tie­ve Gezond­heids­zorg (SCAG)

Pri­va­cy

Prak­tijk Open­Stroom, geves­tigd aan Schweitzer­laan 2 9728 NP Gro­nin­gen, is ver­ant­woor­de­lijk voor de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens zoals weer­ge­ge­ven in deze pri­va­cy­ver­kla­ring.