Prak­tijk

Open­Stroom

Wat is cra­ni­o­sa­craal the­ra­pie?

Cra­nio is ont­staan van­uit de oste­o­pa­thie en gaat er van­uit dat het lichaam één geheel is.

De bewe­gin­gen van het her­sen­vlies wor­den via het bind­weef­sel door­ge­ge­ven aan het hele lichaam en is voel­baar aan de opper­vlak­te.

Door onge­luk­ken (whip­lash, beval­ling), ope­ra­ties en ziek­ten of door emo­ti­o­ne­le problemen (burn-out, ver­lies van een dier­ba­re of schei­ding) kunnen ver­sto­rin­gen in dit rit­me ont­staan. Het tota­le func­ti­o­ne­ren van een mens wordt hier­door nega­tief beïn­vloed.

Als cra­nio-the­ra­peu­te kan ik deze ver­sto­rin­gen in dit rit­me voelen en met sub­tie­le aan­ra­king ophef­fen. Bij cra­nio ont­staat die­pe ont­span­ning in het bind­weef­sel. Door deze die­pe ont­span­ning kunnen blok­ka­des – van zowel licha­me­lij­ke als emo­ti­o­ne­le aard – vrij­ko­men en opge­lost wor­den.

 

Wil je weten of je rit­me ver­stoord is?

“Cra­nio heelt, je lichaam weet hoe”

Hap­to­no­mi­sche zwan­ger­schaps­be­ge­lei­ding

Dit is een vorm van zwan­ger­schaps­be­ge­lei­ding wel­ke indi­vi­du­eel gege­ven wordt, het liefst aan bei­de ouders samen.

De bege­lei­ding is erop gericht je lief­de­vol­le con­tact met je kind te ver­die­pen en je kind te laten voelen dat het wel­kom is. Bij voor­keur start de bege­lei­ding rond twin­tig weken zwan­ger­schap.

Jul­lie leren hoe het kind gedra­gen kan wor­den zodat het zowel voor het kind als de moe­der het pret­tigst is èn hoe je als part­ner daar­bij steun kan geven.

Samen berei­den jul­lie je voor op de beval­ling: hoe kunnen wee­ën opge­van­gen wor­den, hoe ga je om met pijn en hoe moet je per­sen? Er is aan­dacht voor hoe je ruim­te aan jezelf, aan je kind en aan elkaar kunt geven tij­dens de zwan­ger­schap en beval­ling.

Wil je meer weten? Lees de uit­ge­brei­de infor­ma­tie over
hap­to­no­mi­sche zwan­ger­schaps­be­ge­lei­ding hier

“Liefdevol ont­van­gen, liefdevol voor­be­rei­den”

Over Ada 

Wel­kom, mijn naam is Ada Pon­stein, ik ben geluk­kig getrouwd en moe­der van twee lie­ve zonen. 

In 1987 ben ik gestart als fysi­o­the­ra­peu­te. Daar­na heb ik mij­zelf ver­der geschoold in de hap­to­no­mie en hap­to­no­mi­sche zwan­ger­schaps­be­ge­lei­ding. 

Ver­vol­gens ben ik cra­ni­o­sa­craal the­ra­pie gaan doen. Dit is een the­ra­pie­vorm waar­bij ik zowel op licha­me­lijk als emo­ti­o­neel gebied kan behan­de­len. Cra­nio kan op een die­per en wezen­lij­ker niveau een bij­dra­ge leve­ren aan gene­zing.

“Ik werk van­uit aan­dacht, rust en warm­te.” 

Bij Ada vind ik rust en het ver­trou­wen om diep in mij­zelf te keren. Onder haar han­den geeft mijn lijf me zomaar ineens te ken­nen wat daar nog aan onver­werk­te emo­ties en erva­rin­gen ligt opge­sla­gen. Bewust­wor­ding volgt en boven­dien de gele­gen­heid om los te laten wat me dwars zit. Helend en bevrij­dend is dat.

-Mar­ja

Ik had last van mijn onder­rug, was gespan­nen en had lichte hoofd­pijn. Door de behan­de­ling werd mijn hoofd­pijn min­der en ik voel­de dat mijn ener­gie beter door mijn lichaam stroom­de. Ik heb min­der last van mijn rug en voel mij relax­ter dan voor de behan­de­lin­gen. Ik zou het zeker aan­ra­den om ook eens cra­nio te pro­be­ren.

-Stephan

Con­tact

Con­tact gege­vens

Prak­tij­kadres:
Schweitzer­laan 2

9728 NP Gro­nin­gen
Tele­foon:
06–36289966

Email:
praktijkopenstroom@icloud.com

Post­adres: 
Trips­com­pag­nies­ter­weg 31
9633 TA Trips­com­pag­nie

Vra­gen?

This site is pro­tec­ted by reCAPT­CHA and the Goog­le Pri­va­cy Poli­cy and Terms of Ser­vi­ce apply.